thankyou facebook youtube-play chevron-circle-up basket discount heart-o home home3 play phone search gift truck heart mail facebook2 instagram Times Times

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V družbi NS, internetna trgovina, d.o.o., Kalingerjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 6677070000 (v nadaljevanju: družba) se zavedamo pomena varovanja osebnih podatkov. Kot upravljavec osebnih podatkov, z zbranimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno in skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter z našimi internimi akti. Družba je z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila Politiko varstva osebnih podatkov, ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

PODATKI O UPRAVLJAVCU
Upravljavec osebnih podatkov je družba Proizvodnja in prodaja NS, internetna trgovina, d.o.o., Kalingerjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka 6677070000.

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Za vsa vprašanja in pomoč pri uveljavljanju pravic posameznikov je družba določila kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu nadja@okay.si ali preko klasične pošte na naslovu družbe: NS, internetna trgovina, d.o.o., Kalingerjeva ulica 5, 1000 Ljubljana s pripisom ‘Varstvo osebnih podatkov’.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, PRAVNA PODLAGA IN NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV
Družba zbira podatke iz različnih virov. Družba zbira in obdeluje osebne podatke za namen izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodb. V okviru sklepanja in izvajanja pogodb upravljavec obdeluje osebne podatke pogodbenih strank (npr. pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, podjemne pogodbe, prodajne pogodbe ipd.). Poleg tega družba zbira in obdeluje tudi osebne podatke pogodbenih zunanjih sodelavcev. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki (zlasti podatki o rojstnem datumu, spolu, davčni številki, kontaktni podatkih, podatki o bivališču, podatki o transakcijskem računu, poklicu, izobrazbi, matični številki, podatki o predloženih osebnih dokumentih in drugih predloženih listinah) zbirajo izključno v najmanjšem obsegu, ki je dopusten za posamezen namen. Navedeni podatki se zbirajo in obdelujejo tudi v fazi sklepanja pogodb, pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika. Družba vodi več evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katerih so razvidne vrste osebnih podatkov, nameni njihove obdelave, podlage za zbiranje in obdelavo, roki hrambe, dostopnost do podatkov ipd. Družba zbira in obdeluje osebne podatke tudi na podlagi privolitve posameznika za namen neposrednega trženja storitev in produktov družbe, npr. za obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve komunikacije preko elektronske pošte, telefona ali navadne pošte. Obdelava osebnih podatkov v tem primeru poteka do preklica posameznika. Privolitev posameznika je prostovoljna, v primeru odklonitve ali preklica pa za posameznika ne nastanejo škodljive posledice. Osebne podatke družba obdeluje tudi na zakonski podlagi, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ter na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od družbe, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov
državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi družba obdeluje tiste osebne podatke in za tiste namene, kot to družbi nalagajo veljavni predpisi. Osebne podatke posameznikov družba zbira tudi ob njihovem obisku spletne strani družbe, preko piškotkov (ang. ‘cookies’), za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani ter sledenja uporabnikov na spletnem mestu. Uporabnik spletne trgovine se lahko v spletno trgovino registrira, zaradi česar lahko nakup opravi hitreje in brez vsakokratnega posredovanja osebnih podatkov, ki jih upravljavec potrebuje za izvedbo nakupa. Registrirani uporabnik lahko spremlja pretekle nakupe v spletni trgovini upravljavca. Upravljavec v takem primeru poleg registracijskih podatkov obdeluje tudi podatke o datumu registracije, datumu zadnjega obiska, v primeru spletnega nakupa pa tudi podatke o preteklih nakupih, mnenjih, če jih poda ter željah, če na seznam želja vnese kakšen izdelek. Osebni podatki se obdelujejo le za namen vodenja uporabniškega profila. Več o uporabi piškotkov si lahko preberete TUKAJ.

OBDELOVALCI IN UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke posameznikov poleg družbe obdelujejo tudi zunanji obdelovalci, zlasti računovodstvo. Za tak primer je družba sklenila ustrezno pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor.
Družba posreduje osebne podatke posameznika drugim uporabnikom, če ji to nalaga zakon, če obstaja za to zakonit interes ali če ima za to privolitev posameznika. Družba zbranih osebnih podatkov ne prenaša v tretje države. V primeru, da bi družba osebne podatke posameznika prenesla v tretje države, bo poskrbela za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi predpisi.

PRAVICE POSAMEZNIKOV
Posameznik lahko na zgoraj navedena kontaktna naslova Družbe pisno naslovi zahtevo za posredovanje naslednjih podatkov v zvezi z zbiranjem in obdelave njegovih osebnih podatkov, in sicer ima posameznik naslednje pravice:
– pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba,
– pravico do popravka nepravilnih podatkov,
– pravico do izbrisa podatkov, ob upoštevanju omejitev, ki jih določajo veljavni predpisi,
– pravico do omejitve obdelave podatkov,
– pravico do ugovora.
Družba bo posamezniku na njegovo pisno zahtevo zagotovila zahtevane podatke brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. O takem podaljšanju družba obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in sicer v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Na ta način zagotovljeni podatki se posamezniku predložijo brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba posamezniku zaračuna pristojbino ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

PRAVICA DO PRITOŽBE PRI NADZORNEM ORGANU
Če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si) oziroma pri drugem, z vsakokrat veljavnim predpisom, določenem nadzornem organu.

PREKLIC PRIVOLITVE POSAMEZNIKA
Kadar obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi privolitve, lahko posameznik dane privolitve trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov nadja@okay.si ali
preko klasične pošte na naslov družbe: NS, internetna trgovina, d.o.o., Kalingerjeva ulica 5, 1000 Ljubljana s pripisom’Varstvo osebnih podatkov’;.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelave zbrišejo, uničijo, blokirajo oziroma psevdonimizirajo, razen če veljavni predpisi ne določajo drugače.

SPREMEMBE POLITIKE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Družba si pridržuje pravico do sprememb in/ali dopolnitev te Politike varstva osebnih podatkov. Spremembe in/ali dopolnitve te Politike varstva osebnih podatkov stopijo v uporabo en dan po objavi na spletni strani družbe, o objavi in vstopu v uporabo pa družba posebej ne obvešča. Zgodovina sprememb in dopolnitev Politike varstva osebnih podatkov je na voljo v pisni obliki na zgoraj navedenih kontaktnih naslovih.

Spletna stran za delovanje uporablja piškotke in z nadaljevanjem uporabe sprejemate vse piškotke, ki jih uporabljamo. Več.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close